Gezinscoach

De gezinscoach richt zich op gezinnen met kinderen, tot 21 jaar, die tegen problemen aanlopen op meerdere levensgebieden.
Dat kunnen o.a. problemen zijn op het gebied van opvoeden, financiƫn, huisvesting, psychische gezondheid, relatie of sociaal netwerk.
Direct of indirect brengen dit soort problemen zorgen met zich mee ten aanzien van kinderen die daarbij betrokken zijn.
Om uiteenlopende redenen kan het zo zijn dat gezinnen en hulpverlening elkaar moeilijk bereiken. De ernst van de problematiek, schaamte, onmacht/onvermogen of gebrek aan vertrouwen maken de drempel naar hulpverlening vaak hoog. Ook wet en regelgeving maken het soms erg moeilijk om de juiste hulpverlening te bereiken.

Gezinnen die in aanmerking komen voor een gezinscoach stellen zelf geen hulpvraag. Om te voorkomen dat zij niet voorzien worden van de juiste zorg worden zij aangemeld door instanties die zorgen signaleren rondom een gezinssituatie.
Dat kan o.a. zijn vanuit de gemeentelijke sociale dienst, woningbouwvereniging, politie, (school) maatschappelijk werk, GGD of huisarts. 
De gezinscoach komt bij het gezin thuis en heeft de mogelijkheid laagdrempelig te werken. Per traject wordt ongeveer een half jaar uitgetrokken. De frequentie van de huisbezoeken is afhankelijk van de behoefte van het gezin en de ernst van de problematiek. Dit wordt in onderling overleg afgestemd. 
Er is veel tijd en ruimte voor het opbouwen van vertrouwen.
Samen met het gezin wordt de situatie nauwkeurig in beeld gebracht.
Wat speelt er binnen het gezin, wat wil het gezin en wat is er nodig? Maakt de situatie het mogelijk om samen met de gezinscoach te werken naar verbetering om uiteindelijk op eigen kracht verder te gaan of is er specifieke hulpverlening nodig van een daarvoor aangewezen organisatie? In dat geval vormt de gezinscoach de brug naar de hulpverlening. De zorgen rondom de situatie van de aanwezige kinderen worden door de gezinscoach altijd als rode draad gevolgd.
Na een half jaar wordt er samen met het gezin en eventueel nieuw betrokken hulpverleners geƫvalueerd en wordt er bekeken hoe het gezin verder gaat. De gezinscoach zal een actieve rol spelen in de overdracht naar deze nieuw betrokken hulpverleners of zal nazorg leveren aan een gezin dat op eigen kracht verder kan.